X

روش اجرا

روش كار :

پروژه مذکور در مهرماه سال 1391 شروع شد و نمونه های آب 445  نقطه از منابع آبی منطقه جنوب کرمان از شهرستانهای مختلف جمع آوري گردید و پایش آنها انجام شد .

شهرستان  جیرفت : 98 نمونه شامل (12 نمونه چشمه و قنات و 5 نمونه از رودخانه و بقيه چاه ) انتخاب شد.

شهرستان عنبرآباد: 81 نمونه شامل(  3 حلقه چشمه و قنات و 1 نمونه رودخانه و بقيه چاه) انتخاب شد.

 شهرستان کهنوج: 40 نمونه آب چاه

شهرستان منوجان:38  نمونه آب چاه و يك قنات و يك نمونه آب رودخانه

شهرستان قلعه گنج :42  نمونه آب چاه و يك قنات

شهرستان رودبار :  93 نمونه آب چاه

شهرستان فارياب: 50 نمونه آب چاه

نقاط طوری انتخاب گرديدکه کل شهرستانهای منطقه را تحت پوشش قرار دهد( شکل 1 ) . انتخاب نقاط بر اساس سطح زیر کشت محصولات مختلف و تعداد حلقه چاه در هر منطقه تعیین گردید. طول و عرض جغرافیایی نقاط و ارتفاع محل با GPS مشخص گرديد.

دی ان ان